LOVE

 

For

 

MOTIONSFORENINGEN HJULBENET TMF

 

AF10.FEBUAR.2001

 

 

- 1 -

 

Klubbens navn er MOTIONSFORENINGEN HJULBENET TMF, og klubbens adresse er den til enhver tid siddende kasser`s.

 

 

- 2 -

 

Klubbens formål er at samle motions - interesserede medlemmer, og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke motion.

 

 

- 3 -

 

Enhver person over 15 år kan blive medlem af klubben .Personer under 15 år kan blive medlem, såfremt dette finder sted i forbindelse med familie - medlemskab.

 

 

- 4 –

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlig meddelelse.

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

 

 

- 5 -

 

Ordinær generalforsamling afholdes på strandbakken 5Helnæs hvert år i januar/ februar med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent og referent.

 

2.Formandens beretning.

 

3.Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, herunder udkast til næste års budget og kontingent størrelse.

 

4.Indkomne forslag og aktivitets plan .

 

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

6.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 

7.Valg af revisor.

 

8.Valg af revisorsuppleant.

 

9.Fremtidig virksomhed.

 

10.Eventuelt.

 

Beslutninger tages med almindelig stemmeflertal, dog kræver lovændringer, at 2/3 – af de tilstedeværende stemmer derfor. Hvis blot 1 medlem kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.

 

 

- 6 -

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter, at mindst 1/3- deel af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom over for bestyrelsen.

 

 

- 7 -

 

Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis hvert andet år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 3 i lige år.

 

Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, og koordinator.

 

 

- 8 -

 

Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør han`s stemme udslaget.

 

 

- 9 -

 

Medlemmer over 15 år har på generalforsamlingen 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

 

- 10 -

 

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, må være indsendt skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før.

 

 

- 11 -

 

Kontingent fastsættes på hver ordinær general forsamling. Kontingent skal betales den 1 lørdag i april og er et årligt kontingent. Såfrem betaling af kontingent ikke er sket 3 måneder fra forfaldsdato, mister medlemmet sine rettigheder/ slettes. Et nyt medlem skab kan kun finde sted, såfremt forfalden kontingent indbetales.

 

Klubbens regnskabs år går fra 1/1 til 31/12.

 

Eventuelt udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til den første i måneden.

 

 

-12 -

 

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med 2/3-del af de tilstedeværende stemmer, af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

 

Opløses klubben til falder dens midler og ejendele HAARBY LØBEKLUB 5683 Haarby.